Recht door de cijfers

Stacks Image 147
Cijfers zonder de juiste context geven geen informatie.

Recht door de Cijfers is het moderne jaarrekeningenlezen. Het boek geeft praktische uitleg over de opbouw en samenstelling van een jaarrekening, de belangrijkste balans- en resultaatposten, waarderingsgrondslagen, het kasstroomoverzicht en vereisten aan de toelichting en overige gegevens. Hierbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de huidige wet- en regelgeving.

Naast de jaarrekening worden in het boek ook andere financiële onderwerpen behandeld, zoals de fiscale aangifte, ratio analyse en waarderingsmodellen. Recht door de Cijfers is geschreven voor elke non-financial die een beter begrip van de jaarrekening wil krijgen om daarmee de juiste vragen te kunnen stellen en / of te beantwoorden.

Recht door de Cijfers is met ingang van 2015 verplichte literatuur voor de vernieuwde advocatenopleidingen. Daarnaast wordt het boek gebruikt als cursusmateriaal voor de opleidingen van het CPO, het SSR en de Grotius Academie.

Jaarlijks wordt een nieuwe editie van Recht door de Cijfers uitgegeven waarin de meest recente ontwikkelingen in verslaggevingsland en wijzigingen in wet- en regelgeving zijn verwerkt.

Met Recht door de Cijfers bent u altijd up-to-date.